زمستان بودم سرد و یخ زده *** با سر انگشتان سبزت دانه دانه بر سرم شکوفه ریختی

بهار شدم هوای تنهاییم، پر شد از عطر اقاقی *** گل کردم میان دست هایت

برایت خواندم دوست دارم که خوشی حال تو باشد *** عشق هر لحظه به دنبال تو باشد

هر چه غم را بسپاری به دل من *** همه شادی من مال تو باشم

روز ها گذشت، با حرم نفسهایت تابستان شدم و چشمهایم خورشیدکی شد که هر روز میان باور بودنت طلوع میکرد