بچه و مادرش:

بچه ای کنجکاو از مادرش پرسید:مامان،چرا بعضی جاهای موهات خاکستری شده؟

مادر که خسته بود ، برای استفاده از این موقعیت و اینکه به بچه اش درس دهند گفت:بخاطر توئه عزیزم.هر کاربدی که انجام می دی یکی از موهام خاکستری میشه!

بچه با بیگناهی جواب داد:حالا فهمیدم که چرا تمام موهای مادر بزرگ خاکستری شده.


کسانی که میخواهند این مطلب را به صورت اینگلیسی بخوانند به ادامه مطالب بروند.

 


The child and his mother: A curious child asked his mother: “Mommy, why are some of your hairs turning grey?” The mother tried to use this occasion to teach her child: “It is because of you, dear. Every bad action of yours will turn one of my hairs grey!” The child replied innocently: “Now I know why grandmother has only grey hairs on her head.”