آموخته ام که برای اطمینان کردن سال ها وقت نیاز است و برای از بین رفتنش چند ثانیه کافیست.آموخته ام که هیچ اهمیتی ندارد که چقدر یک دوست خوب است،آنها هر از چند گاهی قصد دارند اذیت تان کنند و شما باید برای اینکار آنها را ببخشید.آموخته ام که نباید هرگز با یک بهانه، از عذرخواهی صرف نظر کنید.آموخته ام که نباید کار خودتان را با بهترین کارهایی که دیگران می توانند انجام دهند مقایسه کنید.آموخته ام که شما می توانید در یک لحظه کاری را انجام دهید که یک عمر پیشمانتان کند.آموخته ام که به زمان زیادی نیاز است تا آدمی بشوم که می خواهم باشم.آموخته ام پس از آنکه موفق نشدید می توانید برای مدت طولانی ادامه دهید.آموخته ام که ما بخاطر کاری که انجامش می دهیم مسئولیت داریم،اهمیتی ندارد که چه احساسی داشته باشیم.آموخته ام که قهرمانان مردمی هستند که ،وقتی نیاز به انجام کاری باشد آنها کاری را که باید انجام شود را انجام می دهند،بدون درنظر گرفتن نتایجش.آموخته ام که دوستی واقعی همواره رشد پیدا می کند،حتی در دورترین فاصله ها.آموخته ام که هرگز نباید به یک بچه بگویید که رویاهایشان بعید و عجیب و غریب هستند.آموخته ام که خانواده تان همیشه برای شما وجود نخواهند داشت.آموخته ام که همیشه کافی نیست دیگران فراموشتان کنند.گاهی باید یادبگیرید خودتان را فراموش کنید.آموخته ام که اهمیتی  ندارد که چقدر بد دلت شکسته شده است،جهان به خاطر اندوه تو متوقف نمی شود.آموخته ام که سابقه ما و شرایط محیطی مان ممکن است برچیزی که هستیم تاثیرگذاراست،ولی ما درمقابل کسی که شدیم مسئولیت داریم.آموخته ام که آدم ثروتمند کسی نیست که بیشتر از همه دارد،بلکه آدم ثروتمند کسی است که کمترین نیازها را دارد.آموخته ام که اگر فهمیدیم که دوستان تغییر کردند نباید آنها را تغییردهیم.آموخته ام که نباید خیلی مشتاق کشف یک راز باشیم.این موضوع می تواند زندگی مان را برای همیشه تغییر دهد.آموخته ام که دو نفر می توانند به یک چیز نگاه کنند و کاملا چیزی را متفاوت ببینند.آموخته ام که اهمیتی ندارد برای حفاظت از فرزندانتان چطور تلاش می کنبد،آنها سرانجام آسیب می بینند و شمانیز در این فرٱیند آسیب خواهید دید.آموخته ام که وقتی یک دوست درخواست کمک می کند ؛ حتی وقتی که فکر می کنید که هیچ چیزی برای بخشیدن ندارید، شما قدرت کمک کردن را درک می کنید.آموخته ام که لوح های تقدیر برروی دیوار شمارا محبوب مردم نخواهند ساخت.آموخته ام که مردمی که شما برایشان غم می خورید؛ خیلی زود از شما گرفته می شوند.آموخته ام چیزی که شما گفتید را فراموش خواهند کرد؛و مردم کاری را که انجام دادید را فراموش خواهند کرد؛ولی مردم هرگز فراموش نخواهند کرد که چه احساس نسبت به شما دارند.


I’ve learned-that it takes years to build up trust, and only seconds to destroy it.I’ve learned-that no matter how good a friend is, they’re going to hurt you every once in a while and you must forgive them for that. I’ve learned-that you should never ruin an apology with an excuse. learned-that you shouldn’t compare yourself to the best others can do. I’ve learned-that you can do something in an instant that will give you heartache for life. I’ve learned-that it’s taking me a long time to become the person I want to be. I’ve learned-that you can keep going long after you can’t. I’ve learned-that we are responsible for what we do, no matter how we feel. I’ve learned-that heroes are the people who do what has to be done when it needs to be done, regardless of the consequences. I’ve learned-that true friendship continues to grow, even over the longest distance. I’ve learned-that you should never tell a child their dreams are unlikely or outlandish. I’ve learned-that your family won’t always be there for you. I’ve learned-that it isn’t always enough to be forgiven by others. Sometimes you are to learn to forgive yourself. I’ve learned-that no matter how bad your heart is broken the world doesn’t stop for your grief. I’ve learned-that our background and circumstances may have influenced who we are, but we are responsible for who we become. I’ve learned-that a rich person is not the one who has the most, but is one who needs the least. I’ve learned-that we don’t have to change friends if we understand that friends change. I’ve learned-that you shouldn’t be so eager to find out a secret. It could change your life forever. I’ve learned-that two people can look at the exact same thing and see something totally different. I’ve learned-that no matter how you try to protect your children, they will eventually get hurt and you will hurt in the process. I’ve learned-that even when you think you have no more to give, when a friend cries out to you, you will find the strength to help. I’ve learned-that credentials on the wall do not make you a decent human being. I’ve learned-that the people you care about most in life are taken from you too soon. I’ve learned-that people will forget what you said, and people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.